المان های وودمارت

شمارش انیمیشن

324
برچسب شمارش
263
برچسب شمارش
654
برچسب شمارش
المان های وودمارت

ضد انیمیشن مرزی

532
برچسب شمارش
432
برچسب شمارش
855
برچسب شمارش
المان های وودمارت

رنگ سفارشی ضد انیمیشن

324
برچسب شمارش
263
برچسب شمارش
654
برچسب شمارش
المان های وودمارت

اندازه های ضد انیمیشن

کوچک

532
برچسب شمارش

پیشفرض

432
برچسب شمارش

بزرگ

678
برچسب شمارش

بسیار بزرگ

855
برچسب شمارش
المان های وودمارت

طرح مبارزه با آنیمیت شده

چپ

324
برچسب شمارش

میانه

263
برچسب شمارش

راست

654
برچسب شمارش
المان های وودمارت

چراغ طرح رنگی ضد انیمیشن

64
برچسب شمارش
128
برچسب شمارش
256
برچسب شمارش
المان های وودمارت

برخورد انیمیشن با تصویر زمینه

634
برچسب شمارش
52
برچسب شمارش
321
برچسب شمارش
342
برچسب شمارش